KAMI MEMUJI KEBESARAN-MU
Do=G                G     C                   G  Em
KAMI MEMUJI KEBESARAN-MU
               Am D                G    D
AJAIB TUHAN, AJAIB TUHAN
                G     C                   G  Em
KAMI MEMUJI KEBESARAN-MU
               Am D                G
AJAIB TUHAN, AJAIB TUHANBack